Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do  podstawowego  zakresu  działania  stan.  ds.  księgowości  budżetowej  należy:

1)     opracowywanie  projektu  budżetu,

2)     sporządzanie  okresowych  informacji  o  realizacji  budżetu,

3)     sporządzanie  bilansów  rocznych,

4)     opracowywanie  projektów  uchwał  organów  Gminy  dot.  uchwalenia  i  zmian  w  budżecie ,

5)     kontrola  przestrzegania  dyscypliny  budżetowej,

6)     opracowywanie  dyrektywnych  wskaźników  finansowych  dla  jednostek  organizacyjnych  Gminy,

7)     obsługa  finansowo – księgowa  Urzędu,

8)     sporządzanie  sprawozdań  statystycznych  i  finansowych  w  zakresie  budżetu,

9)     prowadzenie  rachunkowości  i  urządzeń księgowych  w  zakresie  opłaty za  wieczyste  użytkowanie  gruntu , dzierżawy  oraz  sprzedanych nieruchomości,

10)  egzekucja  należności  finansowych – budżetowych,

11) nadzór  i  kontrola  finansowa  w  gminnych  jednostkach  organizacyjnych,

12)  prowadzenie  ksiąg  inwentarzowych  środków  trwałych  i  pozostałych środków  trwałych,

13) planowanie  i  rozliczanie  wydatków na  ubezpieczenia  społeczne,

14)  współpraca  z  Regionalną  Izbą  Obrachunkową oraz  Izbami  i  Urzędami  Skarbowymi.

 


Wersja XML