Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan. ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Do  podstawowego  zakresu  działania  stan.  ds.  wymiaru  i  księgowości  podatkowej  należy:

1)     wymiar  i  pobór  podatków  oraz  opłat  lokalnych  takich  jak :

a)     podatek  od  nieruchomości,

b)     podatek od  środków  transportowych ,

c)      podatek  rolny,

d)     podatek  leśny ,

e)     podatek  od  psów ,

f)        opłata  targowa,

 2)     prowadzenie  rachunkowości  i  urządzeń  księgowych  w  zakresie  podatków  i opłat  lokalnych,

3)     opracowywanie  decyzji  w  sprawach udzielania  ulg ,  umarzania  zaległości  podatkowych ,  rozkładania  na  raty  lub  odraczania  płatności  zobowiązań  pieniężnych  oraz podatków  i  opłat,

4)     prowadzenie  kontroli  w  zakresie podatków  i opłat  lokalnych,

5)     sporządzanie  sprawozdań  statystycznych  i  finansowych  w  zakresie  prowadzonych  podatków  i opłat,

6)     rozpatrywanie  odwołań  od  decyzji  w  sprawie  wymiaru  należności  podatkowych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami ,

7)     współpraca  z  Regionalną  Izbą  Obrachunkową oraz Izbami  i  Urzędami  Skarbowymi. 

 

 

Wersja XML