Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA LUBSZY Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Lubszy uchwały Nr XIV/104/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla działki nr 173/8 w Lubszy. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i zabudowy terenu obejmującego działkę ewidencyjną nr 173/8 ark.m.1 obręb Lubsza, w tym zniesienie przeznaczenia pasa terenu o szerokości 10 m w granicach w/w działki pod drogę dojazdową do użytków rolnych i przeznaczenie działki nr 173/8 ark.m.1 w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny nr 1. Wnioski do zmian planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 23.05.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy Wójt Gminy Wojciech Jagiełłowicz
Wersja XML