• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

Lubsza, 19.05.2005 INFORMACJA Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r./ oraz na podstawie art. 61 k.p.a. Wójt Gminy Lubsza informuje, że 28.03.2003r. został złożony kompletny wniosek oraz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rekultywacji składowisaka odpadów stałych pogarbarskich w miejscowości Raciszów. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczący wyżej opisanego zamierzenia został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, pok. nr 5. W ciągu 21 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej Lubszy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy oraz obwieszczeniu można zapoznać się z materiałami przedłożonymi przez wnioskodawcę i składać uwagi i wnioski. Wójt Gminy Lubsza
Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4091631
w tym miesiącu: 51196
dzisiaj: 228