Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

WÓJT GMINY LUBSZA   ogłasza :  

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż kontenera mieszkalnego / typ szwedzki /   - kontener nr 85, 85a o pow. 63,32 m2.

Kontener zmontowany jest z trzech modułów. W module środkowym usytuowano pokoje, w modułach skrajnych znajdują się pomieszczenia sanitarne i aneksy kuchenne. Kontener posiada dwa oddzielne wejścia. Konstrukcja nośna wykonana jest ze stali walcowanej. Obiekt wyposażony jest w instalacje : wody, elektryczną, kanalizacji. Stan techniczny – zły. Wysokość pomieszczeń 2,08 do 2,11 m w związku z tym nie spełniają wymogów § 72 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U.z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm. /.

Cena wywoławcza : - kontener nr 85, 85a – 2 000,- zł. brutto. (słownie: dwa tysiące złotych).                        

Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II piętro na sprzedaż kontenera mieszkalnego o godz. 11,00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 . Wadium płatne jest w pieniądzu w takim terminie aby w dniu 08.06.2015r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości . Przedstawiciele i pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub - aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dotyczy przedsiębiorstw państwowych/,

- pełnomocnictwo,

- nr konta, na które należy zwrócić wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera. Uczestnik przetargu, który wygrał ma obowiązek w terminie 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu wpłacić cenę nabycia oraz przejąć kontener, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności i odbioru kontenera w w/w terminie. W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto. Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera, ponosi nabywca. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.                                                                                                                                              

Lubsza, dnia 27.05.2015r.


Wersja XML