Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA 

ogłasza:  rokowania po drugim  przetarg ustnym  nieograniczony zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  Czepielowice

2.      Opis nieruchomości  przedmiotem  rokowań  jest:  Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: dz. nr 607o pow. 1,7200ha, rodzaj użytku – RIVb  - 0,5600 ha, RV- 1,0400ha,  ŁIV-0,1100ha,w-0,0100ha. Działka zapisana w  księdze wieczystej nr OP1B/00020821/9 prowadzonej w Sądzie  Rejonowym  w Brzegu  V Wydział Ksiąg Wieczystych.Działka nr 607 posiada kształt regularny (prostokąt), położona przy drodze powiatowej (Czepielowice-Śmiechowice) dojazd z drogi gruntowej, gminnej. Teren działki w części porośnięty trawą w części uprawiany rolniczo.  Położona w otoczeniu gruntów niezabudowanych o charakterze rolnym.   Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działka  nr  607 położona jest na  terenie gruntów upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy oznaczonym symbolem RP.Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. Forma zbycia – sprzedaż na własność.

3.      Tryb zbycia –  rokowania po drugim  przetargu ustnym  nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 16.10.2014r.Drugi przetarg przeprowadzono w dniu  03.12.2014r.

4.      Cena wywoławcza:  48 000,-zł. (czterdzieści osiem tysięcy złotych).

5.      Warunki udziału w rokowaniach:w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które    - wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 29.01.2015r. była odnotowana na koncie gminy.- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Czepielowice dz. nr 607”  do dnia  29.01.2015r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

Warunki dodatkowe  rokowań:

-  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

- sposobem zapłaty,

- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

Miejsce i termin rokowań: rokowania  odbędą się w dniu 03.02.2015r. o godz. 11,30  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,  II – piętro – Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.

Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach. 

Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu 30.12.2014r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 30.12.2014r. oraz na t. o. miejscowości  Czepielowice.Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00. Lubsza, dnia 30.12.2014
Wersja XML