Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego         

1.         Przedmiot przetargu:Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni  47,53 m2 położony w budynku wielofunkcyjnym oznaczony numerem porządkowym 92 A w Szydłowicach (działka nr 163/3),       49-312 Szydłowice. Lokal składa się z sali sprzedażowej o pow. 33,63 m2 WC o pow. 1,36 m2, pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,18 m2 i zaplecza o pow. 9,36 m2. Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu nr OP1B/00020788/5.W lokalu znajdują się okna PCV z kratami antywłamaniowymi, drzwi zewnętrzne stalowe, w pomieszczeniach płytki ceramiczne. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Lokal nie posiada ogrzewania, wodomierza oraz podlicznika energii elektrycznej (Najemca zobowiązany będzie do podłączenia podlicznika energii elektrycznej, wodomierza oraz ogrzewania elektrycznego we własnym zakresie). Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.        

2.         Forma zbycia: Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności handlowej. 

3.         Wysokość opłaty z tytułu najmu:Cena wywoławcza  miesięcznego czynszu netto za najem 1m² powierzchni wynosi 5,00 zł. Czynsz płatny miesięcznie w terminie 14 dni od otrzymania faktury za dany miesiąc. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen  i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca  lokalu użytkowego ponosić będzie opłaty za dostawę wody, dostawę energii elektrycznej, odbiór nieczystości płynnych i regulować te należności według wskazań licznika  i obowiązujących cen. Najemca we własnym zakresie zawrze umowę na wywóz nieczystości stałych.        

4.         Tryb zbycia: nieograniczony przetarg ustny        

5.         Termin przetargu:Przetarg odbędzie się  22.01.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy  (sala narad II piętro) ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.        

6.         Warunki udziału w przetargu: W przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (29,24 zł). Wadium płatne jest w pieniądzu i należy wpłacić je na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława. Wadium powinno być wniesione z takim terminie aby  w dniu  19.01.2015 r. zostało odnotowane na koncie Gminy Lubsza. Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, numer konta na które należy zwrócić wadium, wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo osób reprezentujących podmioty. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o terminie zawarcia umowy.Jeżeli osoba ustalona na najemcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 19.12.2014 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza w dniu 19.12.2014 r. oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szydłowice. Wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w Panoramie Powiatu Brzeskiego.Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela podinspektor. ds. gospodarki komunalnej UG w Lubszy, pok. nr 6, tel.77 411 86 30 wew. 136. 

Lubsza, 19.12.2014 r.  


Wersja XML