Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogloszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA 

ogłasza:   drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  Czepielowice

2. Opis nieruchomości :     Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: dz. nr 607o pow. 1,7200ha, rodzaj użytku – RIVb  - 0,5600 ha, RV- 1,0400ha,  ŁIV-0,1100ha,w-0,0100ha. Działka zapisana w  księdze wieczystej nr OP1B/00020821/9 prowadzonej w Sądzie  Rejonowym  w Brzegu  V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr 607 posiada kształt regularny (prostokąt), położona przy drodze powiatowej (Czepielowice-Śmiechowice) dojazd z drogi gruntowej, gminnej. Teren działki w części porośnięty trawą w części uprawiany rolniczo.  Położona w otoczeniu gruntów niezabudowanych o charakterze rolnym.   Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działka  nr  607 położona jest na  terenie gruntów upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy oznaczonym symbolem RP. Działka nr 607 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 30.11.2014r., nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. Forma zbycia – sprzedaż na własność.

2.      Tryb zbycia –  drugi  nieograniczony przetarg ustny.

3.      Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 16.10.2014r.

4.      Cena wywoławcza:  48 000,-zł. (czterdzieści osiem tysięcy złotych).

5.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  03.12.2014  w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16: o godz. 11,30. 6.      Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 28.11.2014r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że  zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą odpis CRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/- pełnomocnictwo-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

7.      Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu  przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy odnotowana była na koncie gminy.W dziale III księgi wieczystej nr  OP1B/00020821/9 wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ostrzeżenie nie dotyczy zbywanej działki.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 31.10.2014r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 31.10.2014r.r. oraz na t..o.  miejscowości  Czepielowice, w Panoramie  zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia o przetargu.Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.  

Lubsza, dnia 31.10.2014r. 


Wersja XML