Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogloszenie

WÓJT   GMINY  LUBSZA

ogłasza  trzecie rokowania po drugim przetargu  ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż  lokalu mieszkalnego .Położenie nieruchomości – lokal usytuowany w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach.

Opis nieruchomości: Budynek posadowiony jest na działce nr 134, która znajduje się  przy drodze asfaltowej (ul. Opolska) w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno – gospodarczych. Możliwości inwestycyjne słabe, grunt jest już zabudowany budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem gospodarczym oraz tymczasowymi drewnianymi budynkami gospodarczymi. Przed budynkiem urządzone są ogrody owocowo-warzywne.    Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy, mieszczący 10 lokali mieszkalnych. Wzniesiony ok. roku 1920 w technologii tradycyjnej o konstrukcji mieszanej w zabudowie wolnostojącej. Budynek jest  podpiwniczony, piętrowy z poddaszem częściowo mieszkalnym, dach drewniany o ustroju więźby dachowej płatwiowo – kleszczowym kryty dachówką.  Budynek posiada instalację wodnokanalizacyjną oraz elektryczną. Stan techniczny budynku słaby, wymieniono dach. W częściach wspólnych budynku dach, mury zewnętrzne, klatka schodowa, strych, korytarze na poszczególnych kondygnacjach i wc na I piętrze i poddaszu. Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków nr iden. 617/1299. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Z dniem 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pisarzowice i Garbów. W związku z powyższym nie można podać przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie. Dla działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Brzegu nr KW NR OP1B/00020862/8

Obciążenia i zobowiązania: lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Forma zbycia: sprzedaż na własność.Tryb zbycia: rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 21.11.2012r.Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu  15.01.2013r.Pierwsze rokowania przeprowadzono w dniu  05.04.2013r.Drugie rokowania przeprowadzono w dniu 22.05.2013r.Przedmiotem sprzedaży jest  lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze budynku.

Opis lokalu mieszkalnego nr 5: usytuowany na I piętrze składa się z pokoju i kuchni, wc wspólne na piętrze. Brak przedpokoju- układ funkcjonalny pogorszony. Okna drewniane, nie były wymieniane, podłogi drewniane. Lokal nie jest użytkowany. Ogrzewanie  piecowe. Powierzchna: 49,10 m2. Wysokość pomieszczeń prawidłowa. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,60 m2. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna.

Sprzedaż lokalu nastąpi z jednoczesną sprzedażą udziału w częściach  wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 0,071.

Cena wywoławcza  : 46 000,-zł. (czterdzieści sześć  tysięcy  złotych). Warunki udziału w rokowaniach:w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 20.09.2013r. była odnotowana na koncie gminy.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Lokal mieszkalny”  do dnia  20.09.2013r. do godz. 13,30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

 

Warunki dodatkowe  rokowań:

-  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

- sposobem zapłaty (jednorazowo przed umową, raty),

- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość rozłożenia wylicytowanej w rokowaniach ceny, na spłaty ratalne: pierwsza wpłata w wysokości 50% wylicytowanej ceny płatna przed umową przenoszącą własność nieruchomości, pozostała do zapłaty cena może zostać rozłożona na dwie równe  raty roczne. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej  stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Niespłacona należność wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Miejsce i termin rokowań: rokowania  odbędą się w dniu 24.09.2013r.  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,  II – piętro o godz. 11,00.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

 ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona

niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem

3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań

wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136.                                                                                                                                                                                                                                 Wójt  Bogusław Gąsiorowski

 Lubsza, dnia 21.08.2013 r.


Wersja XML