Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogloszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 ogłasza   pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność gminy, położonej w Michałowicach, oznaczonej nr działki 99/2, ark. m. 1, o pow. 0,0100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00020789/2.Sprzedaż nieruchomości nastąpi z uwzględnieniem istniejącego stanu technicznego.

Na działce nr 99/2 znajduje się stacja transformatorowa, która nie jest przedmiotem sprzedaży, ponieważ nie stanowi części składowej nieruchomości w rozumieniu art. 49 kodeksu cywilnego.

Działka położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej w sąsiedztwie terenów o charakterze zagrodowym. Kształt zbliżony do kwadratu. Uzbrojenie w przyległej drodze: wod-kan., energia elekt.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza,  działka nr 99/2 położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 9.2. MZ,MJ.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Tryb zbycia: ograniczony przetarg ustny.

Cena wywoławcza: 4 082,00,-zł. (cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote).Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2013 o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16.

Przetarg na zbycie działki 99/2 został ograniczony do podmiotów świadczących usługi w zakresie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, ponieważ na działce znajduje się stacja transformatorowa.

 Warunki udziału w przetargu:

 w przetargu mogą brać udział podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, które do dnia  02.08.2013r. 

- wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława  w takim terminie aby w dniu 02.08.2013r. wpłata była odnotowana na koncie gminy,

- zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 zgłoszenia zawierającego:

 - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek),

-  aktualny wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych),

-  dowód wpłaty wadium,

-  pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu uczestniczącego w przetargu,

-  nr konta na które należy zwrócić wadium (dot. wszystkich uczestników).

Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy w dniu  06.08.2013r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – podmiot, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy, wpłata została odnotowana na rachunku Gminy Lubsza.

Koszty dokumentacji niezbędnej do sprzedaży w wysokości  395,62 zł. oraz koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe  ponosi nabywca.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                Bogusław  Gąsiorowski

  

Lubsza, dnia  21.06.2013r

   
Wersja XML