Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT   GMINY  LUBSZA

ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  lokalu mieszkalnego . Położenie nieruchomości – Bąkowice,  ul. Słoneczna 11A/1, Gmina Świerczów.Opis nieruchomości:

Lokal usytuowany w budynku  mieszkalnym , wolnostojącym, wielorodzinnym, trzyklatkowym  nr 11 A, B, C. Budynek położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 248/26 o powierzchni 0,2892 ha. Sprzedaż  lokalu z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, ułamkowej części gruntu oraz pomieszczeń przynależnych.

Budynek wzniesiony z elementów prefabrykowanych, oddany do użytku w roku 1997. Budynek podpiwniczony, dwupiętrowy, ze strychem nieużytkowym, dach dwuspadowy kryty blachą. Tynki cementowo – wapienne, ścianki działowe murowane z cegły dziurawki, posadzki betonowe, na klatkach schodowych płytki ceramiczne, okna drewniane, drzwi zewnętrzne metalowe.  Budynek posiada instalację wodnokanalizacyjną (kanalizacja do zbiornika wybieralnego), elektryczną oraz grzewczą (kotłownia zasilająca budynek znajduje się na działce nr 248/22 będącej własnością wspólnoty mieszkaniowej budynku posadowionego na działce nr 248/23.

Stan techniczny budynku zadawalający. Stopień zużycia określono na 30%. Miejscami występują zawilgocenia, szczególnie na II piętrze, spowodowane nieszczelnością dach i rynien, stolarka okienna wykazuje nieszczelność, tynk miejscami się kruszy, szczególnie na elewacji południowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów zatwierdzonego uchwałą nr IX/51/2003 z 10.10.2003 RG oraz uchwałą nr IX/49/2007 z 14.09.2007r. RG w Świerczowie dz. nr 248/26 m.1 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez IV Wydział ksiąg Wieczystych w Kluczborku nr OP1U/00085144/0.Obciążenia i zobowiązania: lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.Forma zbycia: sprzedaż na własność.Tryb zbycia: nieograniczony przetarg ustny.Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu: 05.03.2013r.

Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny  nr 11A/1 , usytuowany na parterze budynku, składa się: z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju,  łazienki z wc, przedpokoju i balkonu. Okna drewniane, w pokojach panele podłogowe, w aneksie kuchennym, przedpokoju i łazience ceramiczne.

Powierzchna użytkowa lokalu: 31,73 m2.

Pomieszczenie przynależne: piwnica o pow. 11,29 m2. 

Lokal wyposażony w instalacje: kanalizacyjna, wodna, elektryczna, centralnego ogrzewania.

Sprzedaż lokalu nastąpi z jednoczesną sprzedażą  udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym  0,0367 części  w wspólnych częściach budynku (mury zewnętrzne, strychy, klatki schodowe, korytarze, dachy, instalacje, schowki, suszarnie itp.) służące do użytku wszystkich właścicieli.

Budynek  (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.Cena wywoławcza  lokalu mieszkalnego: 48 000,-zł. (czterdzieści osiem tysięcy złotych). Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2013r. o godz. 10,00  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,  II – piętro.Warunki udziału w przetargu: w przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej . Wadium płatne jest  w pieniądzu i  należy wpłacić je  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława.

Wadium powinno być wniesione z takim terminie aby  w dniu  10.06.2013r. zostało odnotowane na koncie  Gminy  Lubsza. Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i  stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/- pełnomocnictwo- nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.      

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                    Lubsza, dnia 09.05.2013 r.


Wersja XML