Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogloszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:  drugie rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Kościerzyce

Opis nieruchomości:  przedmiotem rokowań jest:

- działka nr 780/19 o pow. 0,0398 ha, rodzaj użytku Ls,

- działka nr 780/20 o pow. 0,0398 ha, rodzaj użytku Ls.

Działki położone w odległości 5,5 km od miasta Brzeg. Dojazd drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej Brzeg – Karłowice następnie drogą gminną gruntową.

Działki gruntu niezabudowane, zadrzewione. Drzewostan tworzą głównie sosny o przeciętnej średnicy 35 cm, wiek ok. 50 lat. Stan zagospodarowania dobry. Walory organizacyjne, przyrodnicze i krajobrazowe dobre. Działki położone w kompleksie leśnym w sąsiedztwie  kąpieliska rekreacyjnego, na którego obszarze znajdują się domki letniskowe, boiska sportowe, obiekt małej gastronomii itp. Kształt działek regularny, teren płaski.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, energetyczna.

Działki zapisane w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020790/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia –  rokowania po drugim ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 16.07.2012r.

Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 12.09.2012r.

Rokowania przeprowadzono w dniu 15.11.2012r.

Cena wywoławcza:- działka nr  780/19 o pow. 0,0398 ha  -     14 500,-zł. -  plus należny podatek VAT

- działka nr  780/20 o pow. 0,0398 ha   -    14 500,-zł.  – plus należny podatek VAT

W planie zagospodarowania przestrzennego działki położone na terenie oznaczonym  symbolem 5.45 UT  - usługi turystyki.Warunki udziału w rokowaniach:w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które    - wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu  04.01.2013r. była odnotowana na koncie gminy.- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Kościerzyce dz. nr… ” do dnia  04.01.2013r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.Warunki dodatkowe  rokowań:

-  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

- sposobem zapłaty,

a) zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy,

b) cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty:

-  pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 50% ceny sprzedaży plus 23% podatku VAT od całej ceny sprzedaży, pozostała należność w roku 2014.

- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

Miejsce i termin rokowań:

Rokowania (dla każdej działki oddzielnie) przeprowadzone zostaną w dniu 10.01.2013r. o godz. 10,00 dz. nr  780/19 , o godz. 10,30 dz. nr 780/20 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

 ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona

niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3

dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań

wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy,

a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

Zgłaszający, który wygra rokowania, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej i opłaty wieczysto – księgowe.       Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy oraz odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

 Lubsza, dnia 29.11.2012r.                                        
Wersja XML