Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

 

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza.1. Położenie nieruchomości – Nowy ŚwiatOpis nieruchomości: przedmiotem  przetargów są nieruchomości   niezabudowane, oznaczone jako:

-  działka nr 301/2   o pow. 0,1618 ha  (rodzaj użytku: R VI), ark. m. 1,

-  działka nr 301/6   o pow. 0,1813 ha  (rodzaj użytku: R VI), ark. m. 1,

-  działka nr 301/11 o pow. 0,1775 ha  (rodzaj użytku R VI),  ark. m. 1.

 Działki położone  w środkowej części wsi , położenie peryferyjne w otoczeniu gruntów rolnych i zabudowanych o funkcji mieszkalnej.     

Dojazd dobry drogą asfaltową, następnie gruntową, kształt działek regularny, korzystny.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Nowy Świat to mała miejscowość o charakterze rolniczym. Ze względu na położenie w otoczeniu lasu posiada walory rekreacyjne. Możliwości inwestycyjne dobre, brak utrudnień w zabudowie.

Działki posiadają urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1B/00020813/0,  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działki będące przedmiotem przetargu  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki położone są  na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 12.5. MZ, MJ.

1.      Forma zbycia – sprzedaż na własność.

2.      Tryb zbycia – rokowania po drugim przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym.

3.      Pierwszy nieograniczony przetarg ustny przeprowadzono w dniu 30.05.2012r.

4.      Drugi nieograniczony przetarg ustny  przeprowadzono w dniu 30.07.2012r.

5.      Cena wywoławcza:

- działka nr 301/2:   51 500,-zł. (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) plus  należny podatek VAT,- działka nr 301/6:   57 500,- zł. (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT,      - działka nr 301/11: 56 500,-zł. (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT.9. Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 05.112012r. była odnotowana na koncie gminy.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –  Nowy Świat dz. nr …” do dnia  05.11.2012r. do godz. 16,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

Warunki dodatkowe  rokowań:

-  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

- sposobem zapłaty,

- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawną lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę,

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

Miejsce i termin rokowań:

6.      Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 08.11.2012r. o godz. 10,00 oddzielnie dla każdej działki o godz. 10,00 dla dz. nr 301/2,   o godz. 10,30 dla dz. nr 301/6,  o godz. 11,00 dla dz. nr 301/11w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

 ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona

niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3

dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań

wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy,

a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

Zgłaszający, który wygra rokowania, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy wpłata była odnotowana na koncie Gminy Lubsza. Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej i opłaty wieczysto – księgowe.       Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy oraz odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

  

Lubsza, dnia 01.10.2012r.


Wersja XML