Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie

  

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Kościerzyce

Opis nieruchomości:

przedmiotem  przetargu jest:

- działka nr 780/19 o pow. 0,0398 ha, rodzaj użytku Ls,

- działka nr 780/20 o pow. 0,0398 ha, rodzaj użytku Ls.

Działki położone w odległości 5,5 km od miasta Brzeg. Dojazd drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej Brzeg – Karłowice następnie drogą gminną gruntową.

Działki gruntu niezabudowane, zadrzewione. Drzewostan tworzą głównie sosny o przeciętnej średnicy 35 cm, wiek ok. 50 lat. Stan zagospodarowania dobry. Walory organizacyjne, przyrodnicze i krajobrazowe dobre. Działki położone w kompleksie leśnym w sąsiedztwie  kąpieliska rekreacyjnego, na którego obszarze znajdują się domki letniskowe, boiska sportowe, obiekt małej gastronomii itp. Kształt działek regularny, teren płaski.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, energetyczna.

Działki zapisane w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020790/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – ustny przetarg nieograniczony.

Cena wywoławcza:- działka nr  780/19 o pow. 0,0398 ha  -     14 500,-zł. -  plus należny podatek VAT

- działka nr  780/20 o pow. 0,0398 ha   -    14 500,-zł.  – plus należny podatek VAT

W planie zagospodarowania przestrzennego działki położone na terenie oznaczonym  symbolem 5.45 UT  - usługi turystyki.

Miejsce i termin przetargu – Przetarg oddzielnie dla każdej działki  odbędzie się w dniu  16.07.2012r. o godz.10,00 w  Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej z zaznaczeniem działki której dotyczy wpłata wadium.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy Oława w takim terminie aby w dniu 13.07.2012 wpłata była odnotowana na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/- pełnomocnictwo- nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.   

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza. Nabywca ponosi koszty sporządzenia dokumentacji w wysokości 380 zł. (dla każdej działki oddzielnie). Ponadto kupujący ponosi koszty  umowy i opłaty wieczysto-księgowe.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.                                                                                                                                                                                                                                Wójt         

Bogusław  Gąsiorowski 

Lubsza, dnia 11.06.2012r.                                          


Wersja XML