Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Lubsza ogłasza

WÓJT   GMINY  LUBSZA

ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubsza.

Położenie nieruchomości – LUBSZA

Przedmiotem przetargu są działki niezabudowane, oznaczone jako: -  nr  81/1 o pow. 0,2859 ha (rodzaj użytku: B), ark. m.8,-  nr  81/4 o pow. 0,1390 ha (rodzaj użytku B), ark. m. 8,-  nr  81/5 o pow. 0,1012 ha (rodzaj użytku B), ark. m. 8,-  nr  81/6  o pow. 0,1113 ha  (rodzaj użytku B), ark m. 8  Dojazd drogą kat. krajowej nr 39,  następnie drogą gruntową .

 Działki położone  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, gruntów rolnych, terenów leśnych. Na terenie, z którego wydzielone są działki zlokalizowane są tymczasowe kontenery mieszkalne.  Teren płaski, kształt regularny.  Uzbrojenie terenu:  prąd , woda. Możliwości inwestycyjne: utrudnienia może stanowić sieć wodociągowa i przyłącze energetyczne przechodzące przez działkę.  Księga wieczysta nr OP1B/00020787/8. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań,  nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.                                                                                                                                                      

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki nr 81/4; 81/5 i nr 81/6 położone są  na terenie oznaczonym symbolem  MJ 7.37 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast działka nr 81/1 położona jest na terenie usług oznaczonym symbolem 7.79. U.Forma zbycia: sprzedaż na własność.Tryb zbycia: pierwszy nieograniczony przetarg ustny.

Cena wywoławcza:

- działka nr 81/1:     183 500,-zł. - netto  (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) plus należny podatek VAT,

- działka nr 81/4:       89 500,-zł. – netto   (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT,

- działka nr 81/5:       69 500,-zł. – netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT,

- działka nr 81/6:      76 500,- zł. – netto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT.

Miejsce i termin przetargów:

Przetargi oddzielnie dla każdej nieruchomości odbędą  się w dniu 29.05.2012r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,  II – piętro,

o godz. 10,00 dla dz. nr 81/1;  

o godz. 10,45 dla dz. nr 81/4, godz. 11,30 dla dz. nr 81/5;      

o godz. 12,15 dla dz. nr 81/6.

Warunki udziału w przetargu: w przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z zaznaczeniem , której działki dotyczy). Wadium płatne jest  w pieniądzu i  należy wpłacić je  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława. Wadium powinno być wniesione z takim terminie aby  w dniu  24.05.2012r. zostało odnotowane na koncie  Gminy  Lubsza. Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/- pełnomocnictwo- nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.      

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza.Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 23.04.2012 r.


Wersja XML