Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Lubsza ogłasza

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:  nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  Nowy Świat

2.      Opis nieruchomości: przedmiotem  przetargów są nieruchomości   niezabudowane, oznaczone jako:

-  działka nr 301/2   o pow. 0,1618 ha  (rodzaj użytku: R VI), ark. m. 1,

-  działka nr 301/6   o pow. 0,1813 ha  (rodzaj użytku: R VI), ark. m. 1,

-  działka nr 301/11 o pow. 0,1775 ha  (rodzaj użytku R VI),  ark. m. 1.

 Działki położone  w środkowej części wsi , położenie peryferyjne w otoczeniu gruntów rolnych i zabudowanych o funkcji mieszkalnej.     

Dojazd dobry drogą asfaltową, następnie gruntową, kształt działek regularny, korzystny.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Nowy Świat to mała miejscowość o charakterze rolniczym. Ze względu na położenie w otoczeniu lasu posiada walory rekreacyjne. Możliwości inwestycyjne dobre, brak utrudnień w zabudowie.

Działki posiadają urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1B/00020813/0,  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działki będące przedmiotem przetargu  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

3.      Forma zbycia – sprzedaż na własność.

4.      Tryb zbycia –pierwszy  nieograniczony przetarg ustny.

5.      Cena wywoławcza:

- działka nr 301/2:   54 500,-zł. (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) plus  należny podatek VAT,- działka nr 301/6:   60 500,- zł. (sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT,

- działka nr 301/11: 59 500,-zł. (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT.

6.      W planie zagospodarowania przestrzennego działki położone są  na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 12.5. MZ, MJ.

7.      Miejsce i termin przetargu – Przetargi oddzielnie dla każdej działki odbędą w dniu  30.05.2012r. w Sali narad  Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 – II piętro,o godz. 10,00 dla dz. nr 301/2,   o godz. 10,45 dla dz. nr 301/6,  o godz. 11,30 dla dz. nr 301/11.

8.      Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z zaznaczeniem, której działki dotyczy).

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława  w takim terminie aby w dniu 25.05.2012r. wpłata była odnotowana na koncie  Gminy Lubsza. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

-aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub

-aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw / dotyczy przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

- nr konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

9.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.  Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT  w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy, wpłata została odnotowana na koncie Gminy Lubsza.

Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej i opłaty wieczysto- księgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Lubsza, dnia 23.04.2012r.r.


Wersja XML