Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Lubsza ogłasza

WÓJT  GMINY  LUBSZA ogłasza:

 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  Szydłowice

2.      Opis nieruchomości: przedmiotem  przetargu jest nieruchomość   niezabudowana, oznaczona nr działki 361/2 o pow. 0,2200 ha. Rodzaj użytku: ŁIV- 0,0200 ha; RIIIb-0,0800ha; N-0,1200 ha.  Działka położona w północno-wschodniej części wsi w otoczeniu gruntów rolnych i zabudowanych o funkcji mieszkalnej.      Dojazd dobry drogą asfaltową. Kształt działki nieregularny, pas gruntu stanowi drogę dojazdową do pozostałej części nieruchomości.Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja.Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe, w pasie stanowiącym drogę dojazdową brak możliwości zabudowy, cały teren jest obniżony.Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020788/5,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

3.      Forma zbycia – sprzedaż na własność.

4.      Tryb zbycia –pierwszy  nieograniczony przetarg ustny.

5.      Cena wywoławcza – 71 600,-zl.   / słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych/ plus należny podatek VAT (od ceny wylicytowanej w przetargu)

6.      W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 361/2  położona jest  na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem 18.2 MZ, MJ.

7.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  22.05.2012r. o godz.11,15 w  Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

8.      Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława  w takim terminie aby w dniu 18.05.2012r. wpłata była odnotowana na koncie  Gminy Lubsza. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem, przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:-aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub-aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw / dotyczy przedsiębiorstw państwowych/- pełnomocnictwo- nr konta, na które należy zwrócić wadium.

9.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

10.  Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.  Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie  Gminy Lubsza. Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe. 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. 

Lubsza, dnia 17.04.2012r.


Wersja XML