Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Lubsza ogłasza

WÓJT   GMINY  LUBSZA 

ogłasza drugie rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubsza.  

1. Położenie nieruchomości:  Nowy Świat

2.Opis nieruchomości: przedmiotem  przetargu jest nieruchomość   niezabudowana, oznaczona nr działki 101 o pow. 0,1000 ha. Rodzaj użytku: Lz- grunty zadrzewione, zakrzewione .  Działka położona we wschodniej części wsi , położenie peryferyjne w oddaleniu od siedlisk. 

Dojazd drogą gruntową. kształt działki regularny, korzystny. Grunt w całości zadrzewiony, drzewostan stanowią dęby, brzozy, lipy i topole. Jakość drzew zadawalająca.. Działka nie jest użytkowana, drzewostan nie jest poddawany zabiegom pielęgnacyjnym.

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020813/0,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

3.W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 101  położona jest  na terenie gruntów upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, oznaczonym symbolem RP.

3. Forma zbycia – sprzedaż na własność.

4.Tryb zbycia –  rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem

negatywnym.

5.Pierwszy nieograniczony przetarg ustny przeprowadzony został w dniu 04.11.2011r. - Drugi przetarg na sprzedaż działki nr 101 przeprowadzono w dniu 05.01.2012 r.   

 -Rokowania na sprzedaż działki nr 101 przeprowadzono w dniu 14.03.2012r.                                                                                                                                             

6.Cena wywoławcza – 2 500,-zl.   / słownie: dwa tysiące pięćset złotych/.

7.W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 101  położona jest  na terenie gruntów upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, oznaczonym symbolem RP.

8.Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 30.04.2012r. była odnotowana na koncie gminy.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania –Nowy Świat” do dnia  30.04.2012r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

- stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez uprawnionych przedstawicieli lub pełnomocników w miejscu i terminie opisanym w pkt. 12.

9.  Warunki dodatkowe  rokowań:

1)  przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty,

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia  z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.

10. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.   

11.Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/,

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/,

- pełnomocnictwo,- zgłoszenie winno być podpisane.12.Miejsce i termin rokowań:

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 07.05.2012r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.

13. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

14.Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona

niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3

dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań

wynikiem negatywnym.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez

 usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy,

a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

Zgłaszając, który wygra rokowania, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Nabywca ponosi również koszty umowy notarialnej i opłaty wieczysto księgowe.

       Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

 

Lubsza, dnia 27.03.2012 r.                                                               Wójt Gminy

                                                                                              Bogusław Gąsiorowski

    
Wersja XML