Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg

WÓJT GMINY LUBSZA 

ogłasza :  drugi nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż  kontenera  mieszkalnego / typ szwedzki /  - kontener nr 83; 83a  o pow. 67,68 m2.

Kontener  zmontowany jest  z trzech modułów.  W module środkowym usytuowano pokoje, w modułach skrajnych znajdują się pomieszczenia sanitarne i aneksy kuchenne. Kontener posiada dwa oddzielne wejścia. Konstrukcja nośna wykonana jest  ze stali walcowanej.Obiekt  wyposażony jest  w instalacje : wody, elektryczną, kanalizacji.Stan techniczny – dobry.Wysokość pomieszczeń 2,08 do 2,11 m  w związku z tym nie spełniają wymogów § 72 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Dz. U.z 2002 r. Nr 75 poz. 690 /.

Cena wywoławcza :- kontener nr 83; 83a –  6 000,- zł. brutto. (słownie: sześć tysięcy złotych).                         

Przetarg  odbędzie  się  w dniu 24.03.2011 r.  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II piętro na sprzedaż kontenera mieszkalnego  o godz. 11,00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  osoby prawne, które wpłacą wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez BS Oława nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 . Wadium płatne jest w pieniądzu w takim terminie aby w dniu 21.03.2011r. było odnotowane na koncie gminy.Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości .Przedstawiciele i pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dotyczy przedsiębiorstw państwowych/,- pełnomocnictwo,- nr konta, na które należy zwrócić wadium.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera. Uczestnik przetargu, który wygrał ma obowiązek w terminie 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu wpłacić cenę nabycia oraz przejąć kontener,  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności  i odbioru kontenera w w/w terminie. W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży.Uczestnikom, którzy  nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto.Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera,  ponosi nabywca.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo ustalenia innego niż podany wyżej terminu przekazania kontenera na rzecz nabywcy, w przypadku gdy dotychczasowy użytkownik  nie przekaże go do dyspozycji gminy, nie później jednak jak w terminie jednego miesiąca od daty przetargu.Po tym terminie nabywca będzie mógł zażądać zwrotu wadium.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  bez podania przyczyn.                                                            

  Wójt Gminy                                                                            

Bogusław  Gąsiorowski 

 

Lubsza, dnia 08.03.2011r.   


Wersja XML