Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  Pisarzowice

2.      Opis nieruchomości: przedmiotem  przetargu jest nieruchomość   zabudowana, oznaczona nr działki 2  o pow. 0,1227 ha. Rodzaj użytku: Bi . Graniczy z działką nr 3 o pow. 0,1351 ha. Położona w zachodniej części obrębu Pisarzowice,  ok. 3 km od centrum m. Brzeg, w otoczeniu gospodarstwa ogrodniczego. Na grunt poczynione są nakłady w postaci wiaty na płody rolne. Budynek wiaty, parterowy, niepodpiwniczony, z płaskim dachem, obudowany częściowo z trzech stron, przeznaczony do czasowego przechowywania płodów rolnych, trwale związany z gruntem. Obecnie wykorzystywany jako mieszalnia ziemi w gospodarstwie ogrodniczym. Konstrukcja stalowa, częściowo wypełniona ścianami z bloczków betonowych (do wysokości 2,20 m), powyżej częściowo wypełniona przepuszczającymi światło płytami z pleksiglasu. Nakłady poczynione na grunt będący przedmiotem sprzedaży wynoszą 166 174,68 zł. co stanowi 59% wartości całej wiaty. Wiata posadowiona jest na trzech działkach. Nakłady na budowę wiaty zostały poniesione przez osobę trzecią.  Dojazd drogą betonową, kształt nieregularny (trójkątny). Uzbrojenie terenu – brak. Wiata nie została ujawniona w ewidencji gruntów i budynków.

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość obciążona nakładami w postaci wiaty na płody rolne, nakłady nie stanowią własności gminy. Grunt  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nim.

3.      Forma zbycia – sprzedaż na własność.

4.      Tryb zbycia – pierwszy  nieograniczony przetarg ustny.

5.      Cena wywoławcza – 14 000,-zl.  / słownie: czternaście tysięcy  złotych/ plus należny podatek VAT.

6.      Koszty dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości w wysokości: 2 167,30 zł. ponosi nabywca nieruchomości.

7.      Obręb Pisarzowice nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarówno miejscowy plan jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są w fazie zatwierdzania. W projekcie miejscowego p.z.p. jest to teren obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych oznaczony symbolem 5 RU.

8.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  05.04.2011r. o godz.11,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

9.      Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne,  prawne lub inne podmioty,  które wniosą w terminie i wysokości wadium.

Wadium płatne jest w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej i należy je wpłacić  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława  w takim terminie aby w dniu 31.03.2011r. wpłata była odnotowana na koncie Gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

-aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub

-aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw / dotyczy przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

- nr konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu).

10.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.  Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu, do której doliczony zostanie należny podatek VAT  w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności wpłata odnotowania była  na koncie gminy.

Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży w wysokości określonej w pkt. 6 są płatne również przez zawarciem umowy sprzedaży.

Ponadto nabywca zobowiązany będzie rozliczenia kwoty: 166 174,68 zł. stanowiącej nakłady na budowę wiaty posadowionej na gruncie z osobą, która te nakłady poniosła.

W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz w celach funkcjonalnych nabywca zobowiązany będzie do wybudowania ścianki działowej oddzielającej działkę nr 2  przed zawarciem umowy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Lubsza, dnia 28.02.2011r.

                                         
Wersja XML