Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT   GMINY  LUBSZA 

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza.Położenie nieruchomości – LUBSZA

Przedmiotem przetargu jest działka  nr 405/2 o pow. 0,6426 ha ( w tym: RIVb-0,1234ha, RV-0,5192 ha),   niezabudowana.  Dojazd drogą kat. krajowej nr 39,  następnie drogą gruntową ok. 150 m. Teren płaski, kształt regularny.  Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna. Księga wieczysta nr OP1B/00020787/8. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.                                                                                                                                                        

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 405/2  położona jest na terenie oznaczonym symbolem PU 7.97 – strefa produkcyjno – usługowa, wszelka działalność gospodarcza produkcyjno-  usługowa. Tryb zbycia: nieograniczony przetarg ustny.

Cena wywoławcza:  125 000,-zł. - netto  /sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ plus należny podatek VAT.

Miejsce i termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2010r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,  II - piętro.

Warunki udziału w przetargu: w przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest  w pieniądzu i  należy wpłacić je  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława. Wadium powinno być wniesione z takim terminie aby  w dniu  22.12.2010r. zostało odnotowane na koncie  Gminy  Lubsza. Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo- nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.      

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy, wpłata  została odnotowana na koncie Urzędu Gminy w Lubszy.

Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 17.11.2010 r.   


Wersja XML