Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o pzretargu

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  Pisarzowice

2.      Opis nieruchomości: przedmiotem  przetargu jest nieruchomość   niezabudowana, oznaczona nr działki 1/4  o pow. 0,2104 ha. Rodzaj użytku: Ls - IV .  Działka położona w zachodniej części obrębu Pisarzowice, , ok. 3 km od centrum m. Brzeg, w otoczeniu gospodarstwa ogrodniczego.          

Dojazd drogą betonową, kształt nieregularny, trójkątny. Na działce znajduje się drzewostan, który tworzą dęby i sosny.

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

3.      Forma zbycia – sprzedaż na własność.

4.      Tryb zbycia –pierwszy  nieograniczony przetarg ustny.

5.      Cena wywoławcza – 6 100,-zl. brutto  / słownie: sześć tysięcy sto  złotych/.

6.      Obręb Pisarzowice nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarówno miejscowy plan jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są w fazie opracowania. W projekcie miejscowego p.z.p. teren oznaczony jest symbolem ZL- tereny lasów.

7.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  12.05.2010r. o godz.10,00 w  Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

8.      Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława  w takim terminie aby w dniu 07.05.2010r. wpłata była odnotowana na koncie Gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

-aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub

-aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw / dotyczy przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

- nr konta, na które należy zwrócić wadium.

9.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.  Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego.

11.  W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Lubsza, dnia 08.04.2010r.


Wersja XML