Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

  

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  PISARZOWICE

2.      Opis nieruchomości:      przedmiotem rokowań jest:

 -   działka  nr 73/7  o pow. 0,1547 ha.  Rodzaj użytku:  R IVa, niezabudowana.

Działka położona w środkowej części wsi Pisarzowice przy drodze krajowej nr 39 w pierwszej linii zabudowy w pobliżu skrzyżowania dróg nr 39 i 457. Konfiguracja  terenu płaska. Działka dotychczas użytkowana jako plac zabaw, częściowo ogrodzona       

 Uzbrojenie terenu –  prąd, woda i kanalizacja.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.     

Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 73/7 przeprowadzono w dniu 17.11.2009r.     

Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 26.01.2010r.

3.      Forma zbycia – sprzedaż na własność.

4.      Tryb zbycia – rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.  

5.      Cena wywoławcza: 131 300,-zł plus należny podatek VAT.

6.      Obręb Pisarzowice nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są w fazie opracowania. Dla działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren budownictwa usługowego.

8.Warunki udziału w rokowaniach:

w rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   

- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51  9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu   01.04.2010 r. była odnotowana na koncie gminy.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Pisarzowice” do dnia  01.04.2010 r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

 9.  Warunki dodatkowe  rokowań:

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy  ,

b) cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty,

- pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 30% ceny sprzedaży plus 22% VAT od całej ceny sprzedaży, pozostała należność może zostać rozłożona na  raty na okres do 3 lat.

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty -  nie będą przyjmowane.

  

10. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.   

11.Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 

- pełnomocnictwo.

12.Miejsce i termin rokowań:

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu  07.04.2010r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej

13. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

 14.Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet

ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona

niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3

dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań

wynikiem negatywnym.        

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

16.W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra rokowania warunków określonych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu.      

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

   

Lubsza, dnia 23.02.2010 r.

      
Wersja XML