Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy. 1.Położenie nieruchomości: PISARZOWICE 2.Opis nieruchomości przedmiotem przetargu jest: - działka nr 99/13 o pow. 0,47 ha. Rodzaj użytku: R IIIa, niezabudowana. Działka położona w środkowej części wsi w pobliżu ul. Świerkowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Kształt działki regularny, teren płaski. Działka nie jest ogrodzona. Dojazd drogą gruntową. Nieruchomość uprawiana rolniczo. Przez działkę przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia utrudniająca swobodną zabudowę. Uzbrojenie terenu – brak /sieć wodociągowa i energetyczna przy ul. Świerkowej/ - działka niezabudowana oznaczona nr 99/15 o pow. 0,18 ha. Rodzaj użytku: R IIIa Działka położona w środkowej części wsi w pobliżu ul. Świerkowej, przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka ma kształt regularny. Konfiguracja terenu płaska. Działka nie jest ogrodzona Nieruchomość użytkowana rolniczo. Uzbrojenie terenu – brak /sieć wodociągowa i energetyczna przy ul. Świerkowej/. Działki zapisane w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi. 3.Forma zbycia – sprzedaż na własność. 4.Tryb zbycia – ustny przetarg nieograniczony. 5.Cena wywoławcza : - działka nr 99/13 o pow. 0,47 ha: 286 000,-zł. brutto /dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/, - działka nr 99/15 o pow. 0,18 ha: 114 000,- zł. brutto /sto czternaście tysięcy złotych/. 6.Obręb Pisarzowice nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/260/2001 Rady Gminy Lubsza z dnia 10.10.2001 obszar obejmujący działki nr 99/13 i nr 99/15 stanowi teren przeznaczony pod zabudowę typu wiejskiego. 7.Miejsce i termin przetargu – Przetarg oddzielnie dla każdej nieruchomości odbędzie się w dniu 17.01.2008r. o godz.10,00 dla dz. nr 99/13; o godz. 10,30 dla dz. nr 99/15 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 pok. nr 6 /parter/. 8.Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 10.01.2008r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Przedstawicielu lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. uczestników nie będących osobami fizycznymi/ - pełnomocnictwo. 9.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. 11.W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 11.12.2007r.
Wersja XML