• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza. 1.Położenie nieruchomości – SZYDŁOWICE 2.Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu są działki: nr 120/12 o pow. 0,29 ha, nr 120/22 o pow.0,04 ha. Rodzaj użytku: R II-0,26 ; RIIIa – 0,07 ha. Działki położone są obok siebie. Dz. nr 120/22 stanowi wąski pas gruntu, dz. nr 120/12 posiada kształt zbliżony do litery L. Sprzedaż działek następuje łącznie gdyż dz. nr 120/22 samodzielnie nie spełnia wymogów dz. pod zabudowę. Dojazd drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej, teren płaski. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa i tereny upraw polowych. Wieś Szydłowice posiada uzbrojenie: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020788/5. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. 3.Forma zbycia: sprzedaż. 4.Tryb zbycia: w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 5. Cena wywoławcza: 64 500,-zł. - /sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych/. Wyłoniony w przetargu nabywca w/w nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 22% od wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości. 6.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki nr nr 120/12 i 120/22 położone są na terenie oznaczonym symbolem MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 7.Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości przeprowadzony został w dniu 24.10.2007r. 8.Miejsce i termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2008.r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II - piętro. 9.Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 02.01.2008r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. uczestników nie będących osobami fizycznymi/ - pełnomocnictwo. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po: odwołaniu, zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu + należny podatek VAT - przed zawarciem aktu notarialnego. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 28.11.2007r.
Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4074554
w tym miesiącu: 34119
dzisiaj: 2272