Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. 1. Położenie nieruchomości: PIASTOWICE 2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość leśna niezabudowana, działka nr 194/6 o pow. 0,3826 ha. Rodzaj użytku: Ls IV – 0,37 ha, w - 0,0126 ha. Działka położona w sąsiedztwie gruntów rolnych, brak na gruncie drogi istniejącej na mapie. Kształt działki regularny, teren płaski. Powierzchnia zadrzewiona to 0,37 ha. Drzewostan tworzą: sosny, olchy, topole, dąb oraz kilkuletni młodnik dębu i innych gatunków. Grunt nie jest użytkowany, występujący drzewostan jest w złym stanie, sześć drzew uschniętych. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020798/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. 3. Forma zbycia – sprzedaż na własność. 4. Tryb zbycia – ustny przetarg nieograniczony. 5. Cena wywoławcza – 4 500,-zł. /cztery tysiące pięćset złotych/. 6. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem ZL - teren lasów 7. Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2007r. o godz.10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16. 8. Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 15.11.2007r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Przedstawicielu lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: -aktualnego odpisu z własciwego rejestru sądowego /dot. uczestników nie będących osobami fizycznymi/ - pełnomocnictwo. 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium przepada. 10. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. 11. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 11.10.2007r.
Wersja XML