Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza. 1. Położenie nieruchomości – MĄKOSZYCE 2. Opis nieruchomości. Przedmiotem przetargu są działki: nr 64/5 o pow. 0,19 ha, nr 64/8 o pow.0,46 ha. Rodzaj użytku: Ps III. Działki położone są obok siebie. Dojazd drogą gminną przebiegającą wzdłuż rowu. Dojazd utrudniony ponieważ droga obecnie nie jest przejezdna. Przy drodze rośnie sześć topoli stanowiących strefę ochronną. Kształt regularny, teren płaski. Nieruchomość nie jest zagospodarowana, rosną wysokie trawy. W sąsiedztwie znajduje się tartak Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 20 810. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. 3. Forma zbycia: sprzedaż. 4. Tryb zbycia: w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 5. Cena wywoławcza: 65 000,-zł. - /sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/ + należny podatek VAT. 6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki nr nr 64/5; 64/8 położone są na terenie oznaczonym symbolem PU – publiczne usługi oraz ZU – zieleń urządzona. 7. Miejsce i termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2007r.r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II - piętro. 8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 25.08.2007r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. uczestników nie będących osobami fizycznymi/ - pełnomocnictwo. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po: odwołaniu, zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada. 9. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 25.07.2007r.
Wersja XML