Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. 1. Położenie nieruchomości: BORUCICE 2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 109/4 o pow. 0,69 ha. Rodzaj użytku: RV – 0,03ha, RVI- - 0,66 ha. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Kształt działki regularny, teren płaski. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa oraz tereny upraw polowych. Grunt użytkowany rolniczo. Poziom kultury rolnej średni. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020822/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. 3. Forma zbycia – sprzedaż na własność. 4. Tryb zbycia – ustny przetarg ograniczony, uzasadnienie: właściciel ogranicza możliwość uczestnictwa w przetargu do właścicieli gruntów przyległych tj. właścicieli działek nr nr: 107/3, 112; 107/4; 109/3; 110; 113; 114, 119/1. Powyższe wynika stąd, że działka nr 109/4 nie posiada dostępu do drogi. 5. Cena wywoławcza – 6 000,-zł. /sześć tysięcy złotych/. 6. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem RP - uprawy polowe i ogrodnicze z zakazem zabudowy. 7. Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2007r. o godz. 9,30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16. 8. Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 23.08.2007r., złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem ” Zgłoszenie – Borucice” do dnia 24.08.2005r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2. 9. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, podpis. Do zgłoszenia należy dołączyć: - kopię dokumentu potwierdzającego własność działki przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu. /aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej/ , - dowód wpłaty wadium 10. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy w dniu 27.08.2005r. do godz. 12,00. 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium przepada. 12. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. 13. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 25.08.2007r
Wersja XML