Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż kontenerów mieszkalnych „KODAL”. Przedmiotem przetargu są moduły mieszkalne typ kontenerowy „KODAL” MM- 28 A i MM -56 B. Opis: dom kontenerowy MM – 28A wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem o małym nachyleniu. Kontener o konstrukcji samonośnej, posadowiony na ławach fundamentowych. Każdy kontener MM-28 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i wiatrołapu o łącznej pow. 28 m2. KODAL MM – 56 B wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem o małym nachyleniu. Kontener o konstrukcji samonośnej posadowiony na ławach fundamentowych. Składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i wiatrołapu o łącznej pow. 56 m2. Kontenery posiadają instalacje: wodna z sieci wodociągowej, kanalizacyjna – odprowadzanie ścieków do zbiornika wybieralnego, grzewcza – grzejniki elektryczne Stan techniczny kontenerów – zawilgocenia ścian i stropów wewnętrznych, stolarka okienna wypaczona – nieszczelna, zewnętrzne wykładziny z płyt gipsowo – kartonowych zawilgocone, izolacja cieplna ścian i stropów wadliwa, wyprawa tynkarska zewnętrzna spękana z licznymi ubytkami. Kontenery są obciążone „umowami użyczenia” na czas nieokreślony, w budynkach zamieszkują rodziny poszkodowane w wyniku powodzi w roku 1997. Grunty na których są usytuowane kontenery oraz ławy fundamentowe są własnością osób prywatnych. Cena wywoławcza dla kontenerów : -KODAL MM-28A, posadowiony w Czepielowicach na dz. nr 621/1: 2 000,00 zł. -KODAL MM-28A, posadowiony w Czepielowicach na dz. nr 744 : 2 000,00 zł. -KODAL MM-28A, posadowiony w Czepielowicach na dz. nr 167 : 2 000,00 zł. -KODAL MM-28A, posadowiony w Śmiechowicach na dz. nr 24/8, : 2 000,00 zł. Cena wywoławcza dla kontenera: -KODAL MM-56B, posadowionego w Lubszy na dz. nr 244 : 4 000,00 zł. Przetargi na sprzedaż kontenerów odbędą się w dniu 15.05.2007r. o godz. 10,00 /oddzielnie dla każdego kontenera/ w sali narad w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski S.A O/Opole nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 do dnia 10.05.2007r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości oraz oświadczeniem, że w przypadku wygrania przetargu ureguluje warunki korzystania z właścicielem gruntu, na którym posadowiony jest kontener. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. uczestników nie będących osobami fizycznymi/, - pełnomocnictwo. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera. Uczestnik przetargu, który wygrał ma obowiązek w terminie 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu wpłacić cenę nabycia oraz przejąć kontener na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium ulega przepadkowi. Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności . W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto. Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera ponosi nabywca. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn. Lubsza, dnia 26.04.2007r.
Wersja XML