Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż kontenerów mieszkalnych „KODAL”. Przedmiotem przetargu są modułowe domy mieszkalne kontenerowe „KODAL” typ MM- 2B; MM – 1; MM – 1,3 Opis: modułowe domy kontenerowe posadowione są na bloczkach betonowych, wolnostojące, parterowe, niepodpiwniczony ze stropodachem . Szkielet konstrukcji stanowi samonośna rama spawana wykonana z profili stalowych.. Ocieplenie ścian, sufitów i podłóg stanowią płyty styropianowe. Wykończenie poszczególnych elementów konstrukcji jest następujące: ściany zewnętrzne – siding winylowy; ściany wewnętrzne i sufit: płyta gipsowo – kartonowa malowana farbą emulsyjną; podłoga: płyta wiórowa twarda 2 cm na legarach drewnianych pokryta wykładziną PCV; pokrycie dachowe: blacha trapezowa ocynkowana. Moduły wyposażone są w następujące instalacje: kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną /oświetleniowa i grzejna/ Kontenerowe domy modułowe posiadają następujące programy użytkowe: typ MM 2B – 4 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., korytarz o łącznej pow. 56,00 m2, typ MM 1 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., korytarz o łącznej pow. 28,00 m2, typ MM 1,3 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., korytarz o łącznej pow. 38,00 m2. Stan techniczny kontenerów – ściany wewnętrzne, posadzki oraz sufity w wyniku wadliwej wentylacji zarówno nawiewnej jak i wywiewnej zawilgocone, zagrzybione i z licznymi śladami pleśni. Kontenery, za wyjątkiem modułu MM-1,3 posadowionego na dz. nr 393/1 w Lubszy, obciążone są „umowami użyczenia” na czas nieokreślony. W budynkach zamieszkują rodziny poszkodowane w wyniku powodzi w roku 1997. Kontener posadowiony w Lubszy na dz. nr 676 wykorzystywany jest do realizacji celów statutowych przez PZHGP w Lubszy. Grunty, na których usytuowane są kontenery stanowią własność osób prywatnych i własność gminy. Cena wywoławcza dla kontenerów : -KODAL MM-2B, posadowiony w Lubszy na dz. nr 676 : 400,00 zł. -KODAL MM-2B, posadowiony w Błotach na dz. nr 279: 400,00 zł. -KODAL MM-1 , posadowiony w Pisarzowicach na dz. nr 24/5: 200,00 zł. -KODAL MM-1 , posadowiony w Czepielowicach na dz. nr 636: 200,00 zł. -KODAL MM-1,3, posadowiony w Czepielowicach na dz. nr 350/2: 300,00 zł. -KODAL MM-1,3, posadowiony w Czepielowicach na dz. nr 685/2: 300,00 zł. -KODAL MM-1,3, posadowiony w Czepielowicach na dz. nr 362/1: 300,00 zł. -KODAL MM-1,3, posadowiony w Błotach na dz. nr 153/1: 300,00 zł. -KODAL MM-1,3, posadowiony w Lubszy na dz. nr 393/1: 300,00 zł. Przetargi na sprzedaż kontenerów odbędą się w dniu 17.05.2007r. o godz. 10,00 /oddzielnie dla każdego kontenera/ w sali narad w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski S.A O/Opole nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 do dnia 14 .05.2007r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości oraz oświadczeniem, że w przypadku wygrania przetargu ureguluje warunki korzystania z właścicielem gruntu, na którym posadowiony jest kontener. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. uczestników nie będących osobami fizycznymi/, - pełnomocnictwo. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera. Uczestnik przetargu, który wygrał ma obowiązek w terminie 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu wpłacić cenę nabycia oraz przejąć kontener na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium ulega przepadkowi. Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności . W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto. Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera ponosi nabywca. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn. Lubsza, dnia 23.04.2007r.
Wersja XML