• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA Ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż kontenerów mieszkalnych / typ szwedzki / wraz z wyposażeniem. Sprzedaży podlega kontener nr 77,77a o powierzchni 67,68 m ² i kontener nr 68; 68a o powierzchni 63,32 m2. Kontenery zmontowane są z trzech modułów. W module środkowym usytuowane są pokoje. W modułach skrajnych znajdują się pomieszczenia sanitarne i aneksy kuchenne. Każdy kontener posiada dwa oddzielne wejścia. Konstrukcja nośna wykonana jest ze stali walcowanej. Obiekty wyposażone jest w instalacje : wody, elektryczną, kanalizacji. Stan techniczny kontenera nr 77; 77a – idealny, kontenera nr 68;68a - średni. Wysokość pomieszczeń 2,08 do 2,11 m w związku z tym nie spełniają wymogów § 72 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 /. Cena wywoławcza : - kontener nr 77; 77a : 12 900 zł. / dwanaście tysięcy dziewięćset złotych/ - bez wyposażenia, - kontener nr 68; 68a: 10 000 zł. / dziesięć tysięcy złotych/ - bez wyposażenia. Przetarg oddzielnie dla każdego kontenera odbędzie się w dniu 11.09.2006 r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II piętro o godz. 10,00. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski S.A O/Opole nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 do dnia 07.09.2006r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości oraz oświadczeniem, że w przypadku wygrania przetargu wyraża zgodę na zakup kontenera za wylicytowaną w przetargu kwotę, do której doliczona zostanie wartość wyposażenia kontenera. Maksymalna cena wyposażenia wynosi 4338 zł i może ulec zmniejszeniu przy braku poszczególnych jego składników. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera. Uczestnik przetargu, który wygrał ma obowiązek w terminie 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu wpłacić cenę nabycia oraz przejąć kontener na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium ulega przepadkowi. Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności i odbioru kontenera w w/w terminie. W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto. Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera ponosi nabywca. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn. Lubsza, dnia 25.08.2006r.
Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4077551
w tym miesiącu: 37116
dzisiaj: 2191