Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rokowania

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza. 1.Położenie nieruchomości : ŚMIECHOWICE. 2. Przedmiotem rokowań jest: -działka nr 38/5 o pow. 0,14 ha /PsIV-012ha; RVI-0,02ha/ ark. m. 1, niezabudowana. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr 20 795. Opis działki : Teren płaski w kształcie wielokąta nieforemnego – sześciobok zbliżony do litery L. Dojazd do działki drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Graniczy z budynkiem stacji trafo. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przestał obowiązywać z dniem 31.12.2003r. W projekcie nowego p. z. p. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową. 3. Działka nr 38/5 nie jest obciążona, nie jest też przedmiotem żadnych zobowiązań. 2.Forma zbycia - sprzedaż. 3.Tryb zbycia – rokowania. 4.Cena wywoławcza: 11 500,-zł. /jedenaście tysięcy pięćset złotych/ + 22% podatek VAT. -Sprzedaż gruntu z możliwością jego zabudowy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 5.Terminy przeprowadzonych przetargów : -I – nieograniczony przetarg ustny w dniu 02.12.2004r. -II- nieograniczony przetarg ustny w dniu 18.01.2005r.r. 6.Warunki udziału w rokowaniach: W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które: -wpłacą zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej – na konto Nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 11.03.2005r. -złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem „ Rokowania- Śmiechowice” do dnia 15.03.2005r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 2. 7.Warunki dodatkowe rokowań: Przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną i sposobem jej zapłaty. 8.Zgłoszenie powinno zawierać: -imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; -datę sporządzenia zgłoszenia, -oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; -proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, 9.Do zgłoszenia należy dołączyć: -kopię dowodu wpłaty zaliczki. 10.Miejsce i termin rokowań: Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 18.03.2005r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 /sala narad II piętro/ Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia , sprawdza dane w nich zawarte , tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do ustnej części. 11.Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału tej części. 12.Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości. -Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. -w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada. Wszelkie informacje dot. zbywanej nieruchomości uzyskać można w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki 8,00 – 16,00 od wtorku do piątku 7,00 – 15,00. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Lubsza, dnia 16.02.2005r.
Wersja XML