Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugi nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubsza. 1.Położenie nieruchomości: ŚMIECHOWICE 2.Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest działka nr 38/5 o pow. 0,14 ha w tym: Ps IV – 0,12 ha; R VI – 0,02 ha. Działka niezabudowana. Teren płaski w kształcie wielokąta nieforemnego- zbliżony do litery L. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej. Graniczy z budynkiem stacji trafo. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 795. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 3.Forma zbycia: sprzedaż. 4.Tryb zbycia: w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 5.Cena wywoławcza: 14 000,-zł. + 22% podatek VAT /sprzedaż gruntu pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT/. 6.Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przestał obowiązywać z dniem 31.12.2003r. W projekcie p.z.p. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. 7.Miejsce i termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2005r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II - piętro. 8.Warunki udziału w przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. O/Brzeg najpóźniej w dniu 10.01.2005r. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada. 9.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: Oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed ustalonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. W przypadku nie spełniania przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny: informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 10.12.2004r.
Wersja XML