Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubsza, położonej we wsi Błota – przysiółek Leśna Woda. - działka nr 17 o pow. 0,0,67 ha ha w tym: R IVa– 0,21 ha; RV- 0,07 ha; - S/R V-0,05 ha, RVI-0,22ha, S/R VI0,12 ha - cena wywoławcza 3 450,-,-zł. / trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych/. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 797. Działka gruntu nie jest obciążona. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy przestały obowiązywać z dniem 01.01.2004r. W obowiązującym do dnia 31.12.2003r. działka oznaczona jako „rola” W projekcie nowego p.z.p. gminy działka przeznaczona jest w około 95% „rola”, w około 5% zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej dwukierunkowej o nawierzchni utwardzonej. W najbliższym sąsiedztwie działki usytuowane są grunty rolne, leśne i zabudowa zagrodowa. Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2004r. o godz. 10,15 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 24.07.2004r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 07.07.2004 r.
Wersja XML