Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Lubsza. P I A S T O W I C E : - działka nr 164/1 o pow. 0,19 ha w tym: R IVa – 0,06ha, S-R IVa – 0,13 ha. - cena wywoławcza - 12 000,-zł. / dwanaście tysięcy złotych/. Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 798, grunt jest obciążony umową dzierżawy do dnia 31.08.2006r. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona jako – zabudowa zagrodowa wsi. Grunt nie zabudowany. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie tereny zabudowy zagrodowej, w dalszym uprawy polowe, rola. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, kanalizacja – szambo wybieralne Teren płaski w kształcie wielokąta nieforemnego – zbliżony do litery L krótszym bokiem przylega do drogi publicznej. BŁOTA : - działka nr 297/3 o pow. 0,99 ha w tym: RIVa-0,90ha, RIVb-0,06ha, w-0,03ha. - cena wywoławcza – 10 000,-zł /dziesięć tysięcy złotych/. Działka zapisana w KW nr 20797. Nieruchomość nie jest obciążona. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona jest jako rola. W projekcie nowego planu działka w części tj. na pow. 8775m2 przeznaczona jest na cele gosp. rolnej i w części na pow. 1125m2 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Grunt nie zabudowany. Dojazd do działki drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej następnie drogą gruntową. Teren płaski w kształcie wielokąta nieforemnego. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. S Z Y D Ł O W I C E: - działka nr 218/3 o pow. 0,03 ha w tym: R IIIa – 0,03 ha. - cena wywoławcza - 1 600,-zł. /jeden tysiąc sześćset złotych/. Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 788. Nieruchomość nie jest obciążona. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako zabudowa zagrodowa wsi. Dojazd na działkę drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. Przetarg oddzielnie dla każdej nieruchomości odbędzie się w dniu 14.01.2004r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla poszczególnej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Nr 79 10203668 1052009121 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 09.01.2004r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 19.12.2003r
Wersja XML