Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubsza, położonej we wsi Szydłowice. - działka nr 218/3 o pow. 0,03 ha w tym: R IIIa – 0,03 ha, - cena wywoławcza - 3 020,-zł. / trzy tysiące dwadzieścia złotych/. Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 788. Nieruchomość nie jest obciążona. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy teren oznaczony jako – zabudowa zagrodowa wsi. Dojazd do gruntów drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski w kształcie prostokąta W bezpośrednim sąsiedztwie tereny mieszkaniowe oraz tereny upraw polowych. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. Przetarg odbędzie się 10.12.2003r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Wadium należy wpłacić na konto Nr 79 10203668 1052009121 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 06.12.2003r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 25.11.2003r.
Wersja XML