Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZY ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza, położonej w Śmiechowicach. - działka nr 65/4 o pow. 0,30 ha w tym: R VI – 0,19 ha; Ł VI- 0,11 ha - cena wywoławcza 6 500,-zł. / sześć tysięcy pięćset złotych/. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr 20795. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do dnia 31.08.2003r. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest w części 0,27 ha na cele gospodarki rolnej jako rola a w części 0,03 ha jako zabudowa zagrodowa. Dojazd do działki drogą powiatową Czepielowice – Mąkoszyce utwardzoną dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej, następnie drogą gruntową. Kształt działki –wydłużony prostokąt, teren płaski, nie zabudowany. Brak urządzeń podnoszących produkcyjność gruntów i melioracji. Przetarg odbędzie się 29.07.2003r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Nr 79 10203668 1052009121 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 25.07.2003r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Wójt Gminy Lubsza inż. Wojciech Jagiełłowicz Lubsza, dnia 09.07.2003r.
Wersja XML