Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz ułamkowej części gruntu , który stanowi własność Gminy Lubsza. Położenie: Błota – Lednica 90. -Nieruchomość zapisana w danych ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 408 o pow. 0,06 ha ha; B/R IVb – 0,06 ha – obręb Błota. /współwłasność w ½ cz. Gmina Lubsza i w ½ cz. osoba prywatna/. - cena wywoławcza : 8 000,-zł. / osiem tysięcy złotych/ Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW Nr 7011. Nieruchomość nie jest obciążona. Funkcja terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego – zabudowa mieszkaniowa wsi. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, w którym znajduje się m.in. dwa lokale stanowiące własność gminy. Sprzedaży podlega lokal nr 2 usytuowany na parterze budynku, składający się z 3 pokoi, kuchni, sieni, pom. przynależnych o łącznej powierzchni 92,94 m2 Sprzedaż gruntu oraz części budynku , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali następuje na współwłasność w udziale wynoszącym 0,3061części. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu podłóg i podłoży, ścian, tynków, stolarki, wszystkich instalacji, przewodów wentylacyjnych i dymowych. W obecnym stanie technicznym nie nadaje się do zamieszkania. Teren uzbrojony w energię elektryczną. Przetarg odbędzie się dnia 07.07.2003r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto nr 79 10203668 1052009121 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. O/Brzeg najpóźniej w dniu 3.07.2003r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 18.06.2003r.
Wersja XML