Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

           

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY  WRAZ  ZE SPRZEDAŻĄ UDZIAŁU W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH  -  POŁOŻONYCH   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA

Miejsco-wość

Oznaczenie wg. KW , nr dz.  pow.

Nieruchom.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości. Termin wniesienia zapłaty.

Forma zbycia

 

 

C

Z

E

P

I

E

L

O

W

I

C

E

 

 

 

Dz. nr 394/9

o pow. 0,0452ha

B-Ps IV

 

KW 28090

Grunt w 0,398 cz. przekaza-ny w uż. wiecz.

 

 

 

 

Działka w kształcie nieregularnym, wielokąt nieforemny, zabudowana: budynkiem mieszkalno – użytkowym, budynkiem gospodarczym, budynkiem garażu. Teren ogrodzony z 3-ch stron wzdłuż granicy z bud. ośrodka zdrowia brak ogrodzenia. Na granicy dz. 394/9 i 394/8/ośr. zdr./znajduje się wspólne szambo, działka w części utwardzona. Dojazd do dz. drogą powiatową, dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej ozn. nr dz. 346 następnie drogą gminną ozn. nr dz. 381.W budynku  na I-wszym piętrze są dwa samodzielne lokale mieszkalne stanowiące odrębny przedmiot własności, na parterze lokal użytkowy adaptowany na aptekę- wł. Gminy. Części wspólne bud. we współwł. w uł. 0,398cz.

 

Lokal użytkowy położony na parterze, adaptowany z pom. administracyjnych na aptekę. Składa się z 9 pomieszczeń m.in.– sali sprzedaży, magazynu, biura, pom. sanitarnego. Lokal posiada instalacje: wodną z sieci, kanalizacyjną do szamba wybieralnego wspólnego dla nieruch. na dz. 394/9 i 394/8 /ośr. zdr./ elektryczną, centralne ogrzewanie z kotłowni zlokal. w bud. ośrodka zdrowia.

Do lokalu przynależy garaż nr 2 na samochód osobowy oraz komórka nr 1 usytuowana w budynku gospodarczym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi:58,70 m2, pow. pomieszczeń przynależnych:

19,90 m2, udział w nieruchomości wspólnej 0,476 cz.

 

 

 

 

Plan zagosp. przestrzen. Gminy  przestał obowiązywać z dniem 31.12.03r. W projekcie nowego p.z.p. dz.oznaczona

jako – teren usług.

W ewidencji gruntów i budynków dz. oz. jako  B-PsIV

 

 

 

 

 

 

Cena nieruchomości:

23 700,-zł.w tym: cena lokalu wraz z pom. przynależnymi: 21506,-cena  gruntu w ułamku wynoszą-

cym 0,476 części

2 194,-zł.

Na poczet ceny nabycia przy sprzedaży na rzecz dzierżawcy zaliczone zostaną nakłady poczynione na nieruchomość.

Termin zapłaty przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności.

Na wniosek nabywcy cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty na okres do 10 – lat. Niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP

 

 

 

 

 

Sprzedaż: lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział /0,476 cz./ w nieruchomości wspólnej - na własność.

Sprzedaż bez przetargu na rzecz dzierżawcy.

 

 

Czepie

Lowice

 

Garaż usytuowany w budynku garażu posadowionym na dz. nr 394/9.

Garaż nr 1 o pow. 16,60 m2 –usytuowany w budynku posiadającym 2-boksy garażowe, wolnostojący, 1-kondygnacyjny , murowany z cegły ceramicznej, stropodach z płyt dachowych żelbetowych pokryty papą,  elewacja –tynk cementowo-wapienny; wentylacja – grawitacyjna, posiada dwa oddzielne wjazdy.

 

 

 j.w.

Cena nieruchomości

2 660,-zł. w tym:

cena garażu 2199,-zł.

cena gruntu w uł. 0,10 części

wynosi: 461,-zł. 

Termin zapłaty – przed umową kupna- sprzedaży. Na wniosek nabywcy cena sprzedaży może zostać rozłożona na  raty. Niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu j.w.

Sprzedaż pomieszczenia przynależnego oraz udział /0,10cz./ w nieruchomości wspólnej-na własność. Sprzedaż bez przetargu.

Czepielowice

Komórka gospoda-rcza usytuowana w budynku gospodarczym posadowionym na dz. nr 394/9

Komórka nr 2 o pow. 4,4 m2 mieści się w budynku gospodarczym dobudowanym do budynku mieszkalno – użytkowego. Budynek murowany z cegły, wzniesiony w technologii tradycyjnej

 

 

 

j.w.

Cena 420,-zł. w tym: pomieszczenie przynależne /komórka/ 296,-zł.cena gruntu w uł. cz. 0,027 wynosi

 124,- zł Termin zapłaty: przed umową notarialną. Na wniosek nabywcy cena może zostać rozłożona na raty. Niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu j.w.

Sprzedaż pom. przynależnego oraz udział /0,027cz./ w nieruch. wspólnej –na własność. Sprzedaż bez przetargu.

 

Wykaz  podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  21.04.2005 r. do dnia 12.05.2005r.                    

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 261 poz. 2603/ proszone są o złożenie wniosku do dnia  02.06.2005r.

 

Lubsza, dnia 20.04.2005r.

 

                                                                                                    WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY -  POŁOŻONEJ

NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA

 

 

Miejscowość

Nr dz-ki

pow. działki

Nr KW

  Opis nieruchomości

Przeznaczenie w

planie i sposób

zagospodaro-

wania

Cena

Nieruchomo

ści,

termin

wniesienia

zapłaty

 

Forma

Zbycia

 

 

 

NOWY

ŚWIAT

 

Działka nr  298/2

o pow. 0,30 ha w tym; RIIIb- 0,28ha;

B/RIIIb-0,02ha

Księga wieczysta

 Nr 20 813 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzegu – Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Działka gruntu nie zabudowana, kształt nieregularny, teren płaski. Działka składa się z części nierolnej /budowlanej/  oraz rolnej . Na części nierolnej o pow. 200 m2 znajdują się ruiny budynku mieszkalnego oraz gruzowisko po budynkach gospodarczych.  Cegły i część drewniana nie stanowią materiału budowlanego. Wartość materiału pokryje koszty rozbiórki. Przed przystąpieniem do inwestycji budowlanej teren pod starą zabudową należy odgruzować i uporządkować.  Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw polowych.  Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy stracił ważność w dniu 31.12.2003r.

W projekcie nowego p.z.p.  działka przeznaczona  jest w części tj. na powierzchni 1680m2 jako zab. zagrodowa i zabud. mieszkaniowa jednorodzinna, a w części 1320 m2  jako rola.

Cena na sprzedaż dz.nr 298/2 wynosi:  19 000,-zł. plus należny podatek VAT

Zapłata za nabycie nieruchomości na własność  w wysokości wylicytowanej w przetargu, podwyższona o należny podatek VAT następuje jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Sprzedaż działki następu-je na własność w trybie publi-cznego przeta-rgu ustnego.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09.05.2005 do dnia 30.05.2005r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm./ proszone są o złożenie wniosku do dnia 30.06.2005r.

Lubsza, dnia 09.05.2005r

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY LUBSZA

 

Miejscowość

Nr KW

Nr dz – ki; pow.dz-ki w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości, termin wniesienia zapłaty

Forma zbycia

N

O

W

E

 

K

O

L

N

I

E

 

 

 

KW nr 20820 Sąd Rej. W Brzegu WKW

Dz. nr 10/1 o pow. 0,13 ha, rodzaj użytku – RV – 0,05; RVI – 0,05; Ps – 0,03 ha

Działka nr 10/1 położona jest w centralnej części wsi Nowe Kolnie w sąsiedztwie zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej. Posiada dostęp do drogi publicznej, dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma kształt trójkątny, konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość słabo zagospodarowana, odłogowana.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza działka nr 10/1 przeznaczona jest na cele rolne.

Cena wywoławcza na sprzedaż nieruchomości wynosi : 1000 ,- zł. Zapłata za nabycie nieruchomości na własność w wysokości wylicytowanej w przetargu następuje jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedaż na własność w trybie publicznego przetargu ustnego.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.10.2005 r. do dnia 03.11.2005 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm./ proszone są o złożenie wniosku do dnia 24.11.2005r.

  

Lubsza, dnia 14.10.2005 r.

 


Wersja XML