Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 01.08.2013r.. 

OŚ.6220.1.2013 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 29 i art. 33 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.); oraz zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t. j.) 

zawiadamiam strony postępowania że w dniu 11.07.2013r. wpłynął wniosek Pana Jerzego Roczek – pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-304 Opole  i zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zadaniu:,,Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+181 w m. Książkowice wraz z budową tymczasowego obiektu inżynierskiego i drogi objazdowej''. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.            

 Z materiałami przedłożonymi przez wnioskodawcę można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubsza (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym  wykazie danych o dokumentach. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Lubsza. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.    

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazane sołtysowi wsi Rogalice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.            

Wójt Gminy Lubsza                                                                                            

  Do wiadomości:

1.      Inwestor

2.      Strony postępowania w drodze obwieszczenia

3.      BIP UG w Lubszy

4.      Tablica ogłoszeń

5.      a/a


Wersja XML