Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 18 grudnia 2012r.OŚ.7624.1.2012OBWIESZCZENIE

                                                                                  WÓJTA GMINY LUBSZA 

Na podstawie art. 29 oraz art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

Informuję: 

o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+514 w m. Książkowice” realizowanego na dz. nr 354/2, 195/3, 376 obrębu Rogalice.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Bolesława Pustelnika – pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Opolu.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W wyniku postępowania wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu.

 

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. z wnioskiem i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12) w godzinach urzędowania oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazane sołtysowi wsi Rogalice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                                                             

    

 Wójt Gminy Lubsza                                    

       Bogusław Gąsiorowski


Wersja XML