Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

 Lubsza, dnia 23.05.2012r. 

OŚ.7624.2.2012

 O B W I E S ZC Z E N I E

W Ó J T A    G M I N Y    L U B S Z A    

Na podstawie  art. 38 ora z art. 85 ust 3 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  nr OŚ.7624.2.2012 z dnia 23.05.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej w Nowym Świecie o budynek inwentarski –chlewni, dla prosiąt w wieku do 2 miesięcy o obsadzie 1100 szt. (22DJP) na działce geodezyjnej nr 30/27 położnej w Nowym Świecie, gm. Lubsza.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Jacka Jagiełłowicz działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd spółki AGRO DUDA Sp. z.o.o. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy w Lubszy, tablicy ogłoszeniowej sołectwa Nowy Świat oraz na stornie http://bip.lubsza.tensoft.plOd niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubsza w terminie  14 dni od dnia uznania decyzji za doręczoną. 

                                                                                                                  

                                                                                                  Wójt Gminy Lubsza 


Wersja XML