Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 21.05.2012r..

OŚ.6220.1.2012    

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A     G M I N Y     L U B S Z A  

o  wydanym postanowieniu  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  

W związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U nr 98 z dnia  17 listopada 2000 r , poz. 1071, ze zmianami) zgodnie z  art  3 ust. 11 i art. 63 ust 2  ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r  nr 199, poz. 1227 ze zmianami );

z a w i a d a m i a m 

że  w dniu 21.05.2012r. zostało wydane postanowienie  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś TARNOWIEC.  Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Jednocześnie zawiadamiam zgodnie z art. 10 § 1 kpa wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. 12, w godzinach pracy Urzędu – w terminie 14  dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.  Wójt Gminy Lubsza wyda decyzję środowiskową w przedmiotowej sprawie  niezwłocznie  po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia. 

                                                                                                Wójt Gminy Lubsza  

Otrzymują:

1          strony postępowania poprzez;

-   tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy

-   tablica ogłoszeń Sołectwa Tarnowiec

-   BIP Urząd Gminy w Lubszy  

2.     a/a


Wersja XML