Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 15.05.2012r..

 

OŚ.6220.1.2012

 

 OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 29 i art. 33 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.); oraz zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego

 zawiadamiam strony postępowania że w dniu 14.05.2012r. wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach 20; 49-314 Pisarzowice i zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś TARNOWIEC. 

      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

            Z materiałami przedłożonymi przez wnioskodawcę można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubsza (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym  wykazie danych o dokumentach. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Lubsza.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.  

  

Wójt Gminy Lubsza

                                                                                             

Do wiadomości:

1.       Inwestor

2.       Strony postępowania w drodze obwieszczenia

3.       BIP UG w Lubszy

4.       Tablica ogłoszeń

5.       a/a


Wersja XML