Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 15.06.2011r.

 OŚ.7624-8/10    

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację przedsięwzięcia              

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)                                                                         

z a w i a d a m i a m  

że w dniu 15.06.2011r. na wniosek Pani Anety Bohatczuk zam. Rogalice 61/15; 49-315 Mąkoszyce została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach pn.  Budowa i uruchomienie punktu napraw pojazdów w m. Rogalice, gm. Lubsza. Z materiałami w sprawie oraz treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.                                

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazane sołtysowi wsi Rogalice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Lubsza


Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4211269
w tym miesiącu: 12447
dzisiaj: 2238

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1