Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia  23.05.2011 r

.OŚ.7624-8/10

OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Lubsza działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

Informuję: że w dniu 23.05.2011r. wpłynęło uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa i uruchomienie punktu napraw w m. Rogalice, gm. Lubsza.           

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2010r. na wniosek Pani Anety Bohatczuk, Rogalice 61/15; 49-315 Mąkoszyce.  

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z tą dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie  21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Lubsza (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazane sołtysowi wsi Rogalice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.                            

                                       Wójt Gminy Lubsza


Wersja XML