Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 11.03.2011r.

 OŚ.7624-5/10/11  

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację przedsięwzięcia              

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)                                                                         

z a w i a d a m i a m  

że w dniu 11.03.2011r. na wniosek Spółki z o.o. KADREW z/s w Pawłowie ul. Gamowska 3, 47-480 Pietrowice Wielkie została wydana decyzja  Nr 7624-5/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach pn.  Uruchomienie ciepłowni na biomasę wraz z budową i umaszynowieniem hali produkcyjnej w m. Rogalice, gm. Lubsza 

Z materiałami w sprawie oraz treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.                                 

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazane sołtysowi wsi Rogalice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                          Wójt Gminy Lubsza


Wersja XML