Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 13.01.2011 r. 

OŚ.7624-8/10    

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko             

Na podstawie art. 21 ust. 2; art. 63 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 że w dniu 13.01.2011 roku zostało wydane postanowienie OŚ.7624-8/10 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn: Budowa i uruchomieniu punktu napraw pojazdów w miejscowości Rogalice, gm. Lubsza           

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubsza (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w  terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. 

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie (wniosku w publicznie dostępnym wykazie) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazane  sołtysom wsi Rogalice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

                                                                                  Wójt

                                                                                  Bogusław Gąsiorowski


Wersja XML