Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

    O G Ł O S Z E N I E         

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 17 września 2015r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Lubszy z następującym porządkiem:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubsza.

4.    Zatwierdzenie protokołu Nr XII/2015 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 16.07.2015r.

5.    Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.

6.    Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.

7.    Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

8.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.

9.    Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1)   zmiany budżetu na rok 2015,

2)   powołania komisji skrutacyjnej,

3)   wyboru ławników,

4)   zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Lubsza,

5)   zmiany Uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Lubsza,

6)   zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,

7)   rozpatrzenia skargi.

10.      Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan przygotowań placówek do roku szkolnego 2015/2016.

11.      Informacja z wykonania budżetu Gminy Lubsza za I półrocze 2015r.

12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

13.      Zakończenie obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza 

mgr Jan Minosora


Wersja XML