Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej

  Gmina Lubsza realizuje projekt pn.: „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn.: „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej, wolnostojącej o treści zgodnej z zaprojektowanym przez zamawiającego załącznikiem nr 1, z uwzględnieniem emblematu Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, znak graficzny z logotypem nawiązującym do nazwy programu, hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 – „inwestujemy w Twoja przyszłość”, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (dostępne na stronie www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Informacja, promocja, szkolenia/Dokumenty i wytyczne) oraz otrzymany od zamawiającego herb gminy Lubsza. Dalsze wymagania: - tablica metalowa o wymiarach 70 cm x 90 cm, tło w kolorze białym, montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, - pełny kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,- przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl, - rozmieszczenie poszczególnych znaków i opisów na wszystkich materiałach jest określone w Księdze Identyfikacji Wizualnej umieszczonej na stronie www.rpo.opolskie.pl,- projekt tablicy przed jej wykonaniem ma zostać przesłany zamawiającemu w celu akceptacji, - zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących.   Termin realizacji: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia.   Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.   Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres e-mailowy sekretarz@lubsza.ug.gov.pl lub pocztą na adres Zamawiającego, bądź też o złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w sekretariacie, pok. 2 na parterze do dnia 10.06.2015 r. do godz. 12.00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.         Projekt pn. „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.03.00-16-036/09-00 zawarta w dniu 03.10.2014 r. „inwestujemy w Twoją przyszłość”

PDFzaproszenie do zlozenia oferty.pdf

DOCzalacznik nr 1 do zapytania_tablica pamiatkowa.doc

DOCzalacznik nr 1 do zapytania_tablica pamiatkowa.doc

Wersja XML